Login met google

Login met je eigen account

Wachtwoord vergeten?

Leven in Deventer

DelicaTessa

Disclaimer

De disclaimer heeft specifiek betrekking op de hierboven omschreven uitgeefproducten via de verschillende kanalen, die daarvoor worden gehanteerd op enig moment.  

1.    Leven in Deventer besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar uitgeefproducten (waaronder website(s) etc.).

2.    Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Leven in Deventer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet c.q. digitale kanalen, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons via de genoemde uitgeefproducten of anderszins langs elektronische weg.

3.    Tevens aanvaardt Leven in Deventer geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Leven in Deventer via deze uitgeefproducten.

4.    Leven in Deventer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van website(s) c.q. digitale uitgeefproducten van derden, waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

5.    Indien informatie, die op een website van Leven in Deventer is opgenomen, ook schriftelijk in relatie tot producten en/of diensten van Leven in Deventer wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de meest actuele informatie op een website van Leven in Deventer bepalend zijn, behoudens indien en voor zover in concrete gevallen specifiek schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt met c.q. aanbiedingen worden gedaan aan opdrachtgevers/adverteerders. 

6.    Leven in Deventer garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

7.    De eigendomsrechten c.q. exclusieve gebruikrechten op de inhoud en lay-out, zowel tekstueel als ter zake visuele uitingen en vormgeving van genoemde uitgeefproducten berusten bij Leven in Deventer. Leven in Deventer geeft toestemming aan derden voor het verspreiden, plaatsen en delen van deze inhoud en lay-out indien Leven in Deventer als bron wordt vermeld.

8.    Deze voorwaarden kunnen door Leven in Deventer worden gewijzigd. Ingeval sprake is van een wijziging, zal Leven in Deventer via de haar ter beschikking staande kanalen zulks kenbaar maken.

Vragen/opmerkingen?
Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met Leven in Deventer via redactie.deventer@nieuwsunie.nl